Statut

ROZDZIAŁ I.

§ 1.
1. EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI I ROZWOJU „PIONIER” zwany dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar państw Unii Europejskiej a jego siedzibą – miasto Olsztyn.

§ 3.
1. Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami pożytku publicznego krajowymi i zagranicznymi oraz organami samorządowymi, jeżeli współpraca pomaga w osiąganiu celów statutowych.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą ukierunkowaną na pozyskiwanie dochodów przeznaczanych na działania realizujące cele statutowe.

§ 4.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz na prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 5.
Stowarzyszenie i jego członkowie mogą używać odznak organizacyjnych i pieczęci z nazwą Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II.
Cel i sposoby działania

§ 6.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. współdziałanie w tworzeniu i kształtowaniu opinii publicznej uznającej nadrzędność takich wartości jak: idealizm, uczciwość, życzliwość, prawość, sprawiedliwość, patriotyzm;
2. propagowanie kształcenia i samokształcenia młodzieży, szczególnie wśród młodzieży potrzebującej oraz wśród swoich członków;
3. propagowanie spotkań młodzieży całego świata oraz reagowanie i pomaganie w zwalczaniu problemów dotyczących dzieci i młodzieży w Polsce oraz na całym świecie;
4. pomoc ludziom niepełnosprawnym oraz przełamywanie stereotypów krzywdzących tych ludzi;
5. poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób ubogich oraz potrzebujących tego typu wsparcia;
6. propagowanie kultur regionalnych, szczególnie wśród ludzi młodych;
7. propagowanie nauk języków obcych, w szczególności na terenach objętych znacznym bezrobociem;
8. aktywizacja bezrobotnych, szczególnie absolwentów szkół wyższych pozostających bez pracy;
9. wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu szeroko rozumiany rozwój i edukację;
10. wspieranie działalności kulturalnej, szczególnie w małych miastach i wsiach;
11. wspieranie i pomoc materialna oraz organizacyjną dla gmin dotkniętym klęską żywiołową;
12. ochrona dziedzictwa kulturowego, a w szczególności budynków i obiektów budowlanych zabytkowych jak i takich, które w niedługiej przyszłości zostaną umieszczone na liście zbytków oraz budynków i obiektów budowlanych ważnych z punktu widzenia społeczności gminy, na terenie której znajduje się ten obiekt.
13. propagowanie, oraz pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej, szczególnie w małych miastach i wsiach
14. wspieranie gospodarstw rolnych i agroturystyki;
15. wspieranie rozwoju infrastruktury lądowej;
16. wyszukiwanie i wspieranie utalentowanych dzieci, szczególnie z terenów małomiejskich i wiejskich;
17. przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet;
18. wspieranie budownictwa mieszkaniowego, w szczególności socjalnego;
19. ochrona środowiska naturalnego;
20. propagowanie edukacji europejskiej;
20. propagowanie sportu szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
21. propagowanie rozwoju przemysłu, zwłaszcza na terenach biedniejszych naszego kraju;
22. pomoc w osiąganiu zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego na terenie Polski;
23. pomoc w pozyskiwaniu i wykorzystaniu funduszy unijnych.

§ 7.
Dla osiągnięcia celu określonego w § 6 Stowarzyszenie przyjmuje założenia programowe, których realizacja przybiera różne formy działalności, w tym:
1. organizowanie odczytów, prelekcji, wykładów;
2. organizowanie zbiórek charytatywnych, loterii fantowych, spotkań dobroczynnych, aukcji;
3. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych oraz innych w szczególności dla dzieci specjalnej troski;
4. nadawanie uroczystej formy imprezom stowarzyszeniowym z udziałem przedstawicieli władz, instytucji i organizacji w celu pozyskiwania szerokiego zainteresowania i poparcia dla działań Stowarzyszenia;
5. organizowanie wymian międzynarodowych;
6. organizowanie kursów dokształcających oraz lekcji języków obcych;
7. prowadzenie punktów poradnictwa prawnego i zawodowego;
8. prowadzenie punktów poradnictwa psychologicznego;
9. organizowanie młodzieżowych wymian międzynarodowych;
10. prowadzenie działalności restauracyjnej zabytków;
11. prowadzenie punktów doradztwa dla małych i mikro przedsiębiorców.

ROZDZIAŁ III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 9.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych;
2. członków wspierających;
3. członków seniorów;
4. członków honorowych.

§ 10.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która nie ma ukończonego 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 11.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 12.
1. Członkiem seniorem może stać się członek zwyczajny po upływie co najmniej 10-letniego okresu członkostwa zwyczajnego.
2. Członkostwo seniora nadaje Zarząd na pisemny wniosek członka zwyczajnego.
3. Członkowie seniorzy mogą uczestniczyć w bieżącej realizacji zadań Stowarzyszenia, w zebraniach klubowych.

§ 12a.
1. Członek senior traci status członka zwyczajnego.
2. Członek senior nie osiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członek senior ma obowiązek płacenia składek.
4. Członek senior ma prawo:
a) Uczestniczyć w imprezach oraz projektach organizowanych przez Stowarzyszenie.
b) Zgłaszać opinie i wnioski pod adresem organów Stowarzyszenia
c) Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
d) Nosić odznakę organizacyjną
e) Zaskarżyć do Walnego Zebrania Członków uchwałę zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.
f) Do czynnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
g) Uczestniczenia w zebraniach zarządu z głosem doradczym.

§ 13.
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wybitnie zasłużyła się dla rozwoju Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

§ 14.
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się na podstawie pisemnego wniosku-deklaracji, w której po zapoznaniu się z celami i zadaniami Stowarzyszenia, osoba ubiegająca się o przyjęcie do Stowarzyszenia zobowiązuje się do przestrzegania postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
2. Wniosek – deklarację składa się u sekretarza Stowarzyszenia.
3. Osoba składająca wniosek – deklarację musi uzyskać rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
4. W okresie trzech miesięcy od złożenia wniosku-deklaracji (okres kandydacki) członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać zastrzeżenia wobec osoby kandydującej do nabycia członkostwa zwyczajnego lub wspierającego.
5. Członek rekomendujący składa w tym terminie stosowne oświadczenie na piśmie.
6. Zarząd rozpatruje wniosek i po stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych oraz
po upływie okresu kandydackiego, przedstawia kandydaturę na najbliższym zebraniu członków, na którym obecność kandydata i osoby rekomendującej jest obowiązkowa.
7. Wniosek o przyjęcie w poczet członków zostaje poddany pod głosowanie tajne.
8. O przyjęciu decyduje większość ⅔ głosów członków przy obecności co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania. Bezpośrednio po głosowaniu o jego wynikach powiadamia się wszystkich obecnych, a przy jego pozytywnym rezultacie przystępuje się do uroczystego nadania członkostwa.

§ 15.
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia;
b) uczestniczyć w imprezach oraz projektach organizowanych przez Stowarzyszenie;
c) zgłaszać opinie i wnioski pod adresem organów Stowarzyszenia;
d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia;
e) nosić odznakę organizacyjną;
f) zaskarżyć do Walnego Zebrania Członków uchwałę zarządu o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
b) przestrzegania statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
c)regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu;
d) udziału w zebraniach klubowych.

§ 16.
1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 15 ust. 1 pkt. b-f, a ponadto prawo udziału z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków i zebrań klubowych.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wnoszenia zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający i honorowy zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 17.
1. Członek senior traci status członka zwyczajnego.
2. Członek senior, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 15 ust. 1 pkt. b-f, a ponadto: prawo do czynnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Członek senior ma obowiązek płacenia składek.

§ 18.
1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje z powodu:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej Zarządowi na piśmie; rezygnacja nie zwalnia z obowiązku zapłaty zaległych składek członkowskich oraz innych zobowiązań, powstałych przed datą złożenia rezygnacji;
b) zgonu lub utraty osobowości prawnej;
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres co najmniej trzech miesięcy; decyzja o skreśleniu może być poprzedzona upomnieniem; po uregulowaniu należnych opłat i składek – na wniosek skreślonego członka Stowarzyszenia – można podjąć decyzję o przywróceniu praw członkowskich;
d) wykluczenia z powodu:
– długotrwałego zaniedbywania statutowego obowiązku uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia;
– innego naruszania bądź nieprzestrzegania postanowień statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia;
– zachowania uwłaczającego powadze Stowarzyszenia lub honorowi członka Stowarzyszenia;
– prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego o wymierzeniu kary dodatkowej pozbawienia praw publicznych;
e) wykluczenia z powodu pozbawienia członkostwa honorowego.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c) uchwałę o skreśleniu bądź o przywróceniu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów i zawiadamia członka pisemnie podając przyczynę skreślenia.
3. Uchwałę o wykluczeniu z przyczyn określonych w ust. 1 pkt d) podejmuje Zarząd w pełnym składzie, większością ⅔ głosów.
a) Zarząd zawiadamia członka niezwłocznie o wykluczeniu, podając na piśmie przyczynę wykluczenia.
b) Członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo do odwołania od uchwały Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia, do Walnego Zebrania Członków, które Zarząd zwołuje w trybie nadzwyczajnym w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu odwołania, jeśli nie przewiduje się w tym okresie zwołania zwyczajnego Walnego Zebrania.
c) Walne Zebranie po wysłuchaniu członka odwołującego się podejmuje ostateczną uchwałę większością ¾ głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania.
4. Uchwałę o wykluczeniu z powodu pozbawienia członkostwa honorowego (ust.1 pkt e) podejmuje Walne Zebranie Członków.
5. Osoba, której członkostwo ustało, ma obowiązek zwrócić odznakę organizacyjną oraz wszystko to co otrzymała w celu realizacji zadań Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV.
Organy Stowarzyszenia

§ 19.
1. Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Komisja Rewizyjna,
c) Zarząd.
2. Uchwały organów Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania. Zebranie może uchwalić tajność głosowania we wszystkich lub tylko niektórych sprawach.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub zgonu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, skład osobowy tego organu może być uzupełniony spośród nie wybranych kandydatów, według uzyskanych głosów.
Liczba dokooptowanych w ten sposób członków organów nie może przekroczyć ⅓ liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków

§ 20.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i seniorzy.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej
na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania każdy członek może zgłosić pisemny wniosek o rozszerzenie porządku obrad.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
w pierwszym terminie – co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania,
w drugim terminie – po upływie 30 minut – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
6. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, z tym że porządek ten może być rozszerzony na wniosek zgłoszony ustnie do protokołu, przed uchwaleniem porządku obrad, przy braku sprzeciwu choćby jednego spośród obecnych uprawnionych do głosowania członków.

§ 21.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zwołuje się raz w roku po upływie okresu sprawozdawczego.
3. Walne żebranie Członków może uchwalić regulamin obrad.
4. Obrady Walnego Zebrania prowadzi Prezydent lub inny członek Zarządu wybrany na przewodniczącego zebrania.

§ 22.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na umotywowane żądanie co najmniej 1/5 liczby członków zwyczajnych.
3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt.2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia żądania Zarządowi.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a) uchwalenie głównych założeń programowych działalności Stowarzyszenia,
b) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie statutu i jego zmian,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia, w tym sprawozdania finansowego,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,
f) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w prawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia.
h) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
i) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
j) nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.

Zarząd

§ 24.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z udziałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 członków.
W skład Zarządu wchodzi:
a) Przewodniczący Zarządu;
b) Wiceprzewodniczący, pełniący funkcje sekretarza Zarządu;
c) Skarbnik.
3. Przewodniczący kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż cztery razy
w roku.
5. Zarząd wybierany jest na okres 2 lat w głosowaniu tajnym, w kolejności wskazanej w ust. 2, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
6. Osoba pełniąca funkcję Przewodniczącego może kandydować na funkcję Przewodniczącego wielokrotnie.
7. Zarząd pełni swoje obowiązki z chwilą wyboru aż do czasu wyboru nowego Zarządu.
8. Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Walne Zebranie Członków w każdym czasie.
9. Reprezentacja w stowarzyszeniu należy jednoosobowo do Prezydenta bądź łącznie do wiceprzewodniczącego i skarbnika.

§ 25.
Do zakresu działania Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) opracowanie założeń programowych działania Stowarzyszenia,
c) opracowanie projektu budżetu i preliminarza,
d) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
e) nabywanie dla Stowarzyszenia majątku ruchomego dla realizacji statutowych zadań,
f) powoływanie zespołów oraz określanie ich zadań,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) przygotowywanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
i) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
j) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
k) składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu Członków,
l) zbieranie składek, darowizn i innych dochodów,
m) propagowanie w środkach masowego przekazu idei oraz celów Stowarzyszenia,
n) zaciąganie zobowiązań majątkowych,
o) nawiązywanie współpracy z innymi Stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, kulturalnymi, naukowymi w celach statutowych.

Komisja Rewizyjna

§ 26.
Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością pod względem celowości, prawidłowości, zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania.

§ 27.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybierana jest na okres jednego roku w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz w roku lub w miarę potrzeb na wniosek przewodniczącego.

§ 28.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) badanie sprawozdania finansowego i bilansu Stowarzyszenia, występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
b) prawo żądania zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
c) prawo zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie dopełnienia tego obowiązku przez Zarząd w terminie i trybie wynikającym ze statutu;
d) składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz przedstawianie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.

§ 29.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 30.
W przypadkach określonych w § 28 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenia Zarządu – nie później niż w terminie 14 dni od daty wystąpienia z takim żądaniem.

§ 31.
Majątek Stowarzyszenia.
a) Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, ofiar publicznych, wpływów z działalności statutowej oraz z wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej.
b) Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
c) Wpłaty gotówkowe winny być po uwzględnieniu bieżących wydatków, przekazywane niezwłocznie na konto.
d) Składki członkowskie powinny być zbierane raz w roku i wpłacane na konto w ciągu trzech dni.
e) Nowo przyjęci członkowie opłacają składki od tego roku, w którym nabyli członkostwo.
f) Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
g) Dochody Stowarzyszenia mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.

§ 32.
Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Przewodniczący samoistnie lub Wiceprzewodniczący łącznie ze Skarbnikiem.

ROZDZIAŁ V.
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązania Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości ¾, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz rozwiązania Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad w trybie wskazanym w § 20.
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 34.
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.