Więcej o projekcie

PROGRAM ROZWOJOWY DLA MŚP

Firmy sektora MŚP nie są gotowe na nadchodzące zmiany na rynku pracy wynikające z demografii i zmiany pokoleniowej. Przygotuj swoją firmę do tych zmian dołączając do naszego Programu. Program PUAP 50+ dotyka wyzwań międzypokoleniowych zespołów, transferu wiedzy, aktywności pracowników 50+ i wspierania i rozwoju pracowników wchodzących na rynek pracy. Dzięki Programowi, rozwiązania dostępne i wykorzystywane przez duże międzynarodowe korporacje są w zasięgu firm z sektora MŚP.

Korzyści udziału w Programie:

 • Przygotujesz swoją firmę do wyzwań demograficznych i wprowadzisz elementy świadomego zarządzania międzypokoleniowego,
 • przeprowadzisz wraz z naszymi ekspertami diagnozę organizacji, dzięki której wskażemy kluczowe wyzwania, słabe i mocne punkty w obszarze zarządzania międzypokoleniowego,
 • a ponadto, organizacja, która weźmie udział w programie:
 • otrzyma zestaw narzędzi do pracy z zespołami międzypokoleniowymi;
 • otrzyma bezpłatne wsparcie szkoleniowe (6 dni szkoleniowych) dla pracownika współpracującego z zespołami międzypokoleniowym, w tym z pracownikami 50+;
 • otrzyma dostęp do 16 krótkich filmów edukacyjnych;
 • otrzyma 48h doradztwa eksperta na etapie opracowania i realizacji indywidualnego projektu wdrożeniowego w organizacji;
 • otrzyma raport końcowy dotyczący danego wdrożenia.

Szczegółowy plan działań

Program rozpoczyna się we grudniu 2017 r. i jego główna część trwa do końca 2018 r. Działania realizowane będą poza okresem wakacyjnym, a zadania do wykonania, w znakomitej większości mogą zostać dostosowane do specyfiki i harmonogramu działania danej firmy.

Program zakłada następujące etapy działania:

1. ETAP PIERWSZY:

Zapewnij sobie rozwiązania, które będą pasować do Twojej firmy. Czyli konsultacje proponowanych przez nas rozwiązań.
(wrzesień 2017 – styczeń 2018)
Przygotowaliśmy dla Twojej firmy zestaw rozwiązań. Chcielibyśmy aby były one dostosowane do potrzeb Twojej firmy, dlatego, zanim przystąpimy do pracy, poprosimy Cię o skonsultowanie tych rozwiązań z naszym ekspertem.

Konsultować będziemy:

 • Narzędzie online do audytu obszaru zarządzania wiekiem,
 • zestaw wzorów pism, gotowych rozwiązań – tzw. narzędziownik,
 • program szkoleń i związana z nim analiza potrzeb szkoleniowych,
 • podręcznik rozwojowy dla pracowników 50+, wspierający ich dalszy rozwój zawodowy.

2. ETAP DRUGI:

Weź udział w darmowym szkoleniu i przeprowadź z nami diagnozę swojej organizacji.
(luty 2018 – grudzień 2018)
W pierwszym półroczu 2018 r. dzięki cyklowi szkoleń (6 dni szkoleniowych), uczestnicy Programu podniosą swoje kompetencje i wiedzę o tym jak pracować z międzypokoleniowym zespołami, w tym z pracownikami 50+. Poruszane będą też takie tematy jak:

 • problematyka zdrowia,
 • ergonomia pracy,
 • bariery utrudniające utrzymanie aktywności zawodowej po 50 roku życia,
 • wykorzystanie potencjału, wiedzy i doświadczenia pracowników 50+,
 • wykorzystanie potencjału osób z młodszych pokoleń,
 • zarządzanie wiekiem.

Po zakończeniu szkoleń, uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający zdobyte na szkoleniach kompetencje. Ponadto uczestnicy Programu przeprowadzą w swoich organizacjach diagnozę w obszarze zarządzania zespołami międzypokoleniowymi. Każda firma otrzyma wsparcie eksperta w postaci 24 godzin doradztwa. Doradztwo to może odbywać się w formie kontaktu elektronicznego, spotkań, rozmów przez skype czy telefon.

W celu realizacji Programu, uczestnicy projektu otrzymają materiały wspierające ich pracę: tzw. Narzędziownik (wzory dokumentów, pism, procedur, prezentacji, materiały rozwojowe, gotowe rozwiązania itp. w formie e-booka), a także dostęp do 16 krótkich filmów microlearningowych.

W drugim półroczu 2018 r. organizacje będą realizować indywidualne projekty wdrożeniowe wynikające z wcześniejszej diagnozy przy wsparciu naszego eksperta (48h).

3. ETAP TRZECI:

Podziel się z nami informacją zwrotną.
(styczeń 2019 – marzec 2019)

Na tym etapie uczestnicy Programu dzielą się z nami swoimi wnioskami. Uczestnictwo w programie jest ograniczone do rozmowy z ekspertem oraz jednego wspólnego spotkania.

Na koniec Programu przedstawiciele firm – właściciele lub zarząd podpisują oświadczenie o wdrożeniu Programu w ich organizacji.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie zostanie ustalony w porozumieniu z Beneficjentami Programu PUAP po etapie rekrutacji.

Dla kogo jest ten projekt?

W projekcie może wziąć udział firma, która:

 • jest MŚP (tu sprawdzisz czy Twoja firma to MŚP: http://kwalifikator.een.org.pl),
 • zatrudnia osoby 50+,
 • jest zainteresowana innowacyjnymi rozwiązaniami z obszaru zarządzania wiekiem i zespołami międzypokoleniowym.

Deklaracje uczestnictwa w Programie zbierane są do końca października 2017 r. O udziale w projekcie decyduje spełnienie powyższych kryteriów oraz kolejność zgłoszeń. Nie czekaj więc, już dziś napisz lub zadzwoń do nas, aby dowiedzieć się więcej !!!! W dalszej kolejności podpisywana jest umowa współpracy wraz z regulaminem.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o Programie PUAP?

Cele projektu:

 • Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi;
 • Wsparcie właścicieli, zarządów i pracowników działów HR sektora MŚP w zakresie wzmacniania aktywności zawodowej pracowników w grupie 50+ przez wypracowanie i pilotażowe wdrożenie w organizacjach objętych projektem opracowanego, przy udziale partnera zagranicznego, kompleksowego Programu PUAP 50+.
 • Projekt przyczyni się do wdrożenia w sektorze MŚP kompleksowych rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem i metodyki pracy rozwojowej z osobami 50 +, które są dostosowane do sektora MŚP i uwzględniają jego specyfikę i środowisko.
 • Zastosowanie i wdrożenie narzędzi wypracowanych w projekcie pozwoli na diagnozę sytuacji firm w zakresie zarz. wiekiem, projekcję modelu symulacyjnego „rozwoju demograficznego” ich pracowników, co będzie punktem wyjścia do opracowania strategii działań, analizy przyszłych kosztów, zobowiązań związanych ze starzejącym się społeczeństwem.
 • Uczestnicy podniosą kompetencje i wiedzę o tym jak pracować z osobami 50+ i wspierać ich w aktywności zawodowej. Zdobędą też praktyczną wiedzę, jak je stosować, także po zakończeniu projektu Zdobędą również wiedzę na temat odmiennych potrzeb pracujących kobiet i mężczyzn w wieku 50+ w odniesieniu do problematyki zdrowia oraz ergonomii pracy, zachorowań i umieralności w tej grupie wiekowej oraz barier utrudniających kobietom i mężczyznom utrzymanie aktywności zawodowej po 50 roku życia.

Do czego zobowiązuje się organizacja (wyciąg z Regulaminu)?

 • Wytypować pracownika, który pracuje na co dzień z zespołami międzypokoleniowymi lub opracowuje programy rozwojowe (np.: dział HR, kadr). Uczestnik ten będzie brał udział w całym Programie, we wszystkich wymienionych powyżej etapach;
 • przeprowadzić we współpracy z ekspertami diagnozę organizacji w obszarze współpracy zespołów międzypokoleniowych i zarządzania wiekiem przy użyciu narzędzia do audytu on-line;
 • przygotować we współpracy z ekspertami indywidualny projekt wdrożeniowy, związany z poprawą sytuacji zespołów międzypokoleniowych w organizacji;
 • potwierdzić na koniec trwania Programu wdrożenie projektu.

Program jest wspólnym przedsięwzięciem kilku organizacji – liderów w branży edukacji, szkoleń, studiów podyplomowych dla biznesu, konsultingu w obszarze rozwoju i zarządzania. Program jest realizowany w ramach międzynarodowego projektu innowacyjnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.