Listopad 20, 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ZO/11/2017

W związku z realizacją projektu „Program Utrzymania Aktywności Pracowników 50+” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi pełnienia funkcji eksperta. Niniejsze zapytanie ogłoszone zostało na stronie internetowej http://eserpionier.eu/ oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, a także w siedzibie Zamawiającego.

§I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INNE ISTOTNE INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „PIONIER”
SIEDZIBA: Aleja Warszawska 13/1, 10-081 Olsztyn
NIP: 739-361-60-83
REGON: 280166829

Zamawiający jest partnerem w projekcie, którego beneficjentem jest Orange Hill Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Poznańskiej 6/4, 30-012 Kraków, zwany dalej liderem projektu.

§II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju (wersja z dnia 19 lipca 2017), opublikowanych na stronie http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2/

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ma na celu wyłonienie dwóch najkorzystniejszych ofert na realizację usługi pełnienia funkcji eksperta w ramach projektu pn. „Program Utrzymania Aktywności Pracowników 50+”.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganej zawartości oferty i sposobu przygotowania oferty są przedstawione w dalszych rozdziałach.

§III. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO
KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):
CPV 73210000-7 – Usługi doradcze w zakresie badań.

§IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Usługa pełnienia funkcji eksperta w projekcie pn. „Program Utrzymania Aktywności Pracowników 50+”, realizowanego przy wsparciu partnerów zagranicznych, obejmuje w szczególności:

1. Opracowanie materiału wspierającego osoby 50+ w formie podręcznika/„kursu inspiracji” dla pracowników 50+. Materiał powinien nakierowywać grupę jego odbiorców na wparcie i pracę z postawą oraz budzić w nich pozytywne nastawienie do zmiany, działań innowacyjnych i kreatywnych. Materiał wspierający powinien obejmować ok. 30-40 stron A4. W ramach prac nad materiałem ekspert ma za zadanie opracowanie treści materiału wspierającego.
Łączna ilość godzin pracy eksperta w ramach zadania: 5 h.
Termin realizacji zadania: XI 2017 – I 2018.
2. Przeprowadzenie Indywidualnych Projektów Wdrożeniowych (IPW) mentorów, realizowane w uczestniczących w projekcie organizacjach (przedsiębiorstwach), z których pochodzą mentorzy. IPW mają dotyczyć poprawy sytuacji os. 50+ w przedsiębiorstwach macierzystych. W ramach IPW mentorzy będą także testować następujące, wypracowane w ramach projektu, narzędzia:

a) Narzędziownik (zestaw narzędzi wspierających pracę mentora: opis procesu pracy z os. 50+, wzorce dokumentów, pism, procedur, prezentacji, materiały rozwojowe, gotowe rozwiązania itp.),
b) Filmy (dotyczyć będą kształtowania postaw, walki ze stereotypami, wartości wdrażania strategii zarządzania wiekiem, angażowania do pracy os. 50+),
c) Materiał wspierający (opisany w p. 1).
W ramach zlecenia, ekspert obejmie opieką 2 mentorów w wymiarze 48 h wsparcia dla każdego z nich. Wsparcie udzielane będzie w formie doradztwa z zakresu wsparcia pracowników/przedsiębiorstw w obszarze: rozwoju/coachingu/zarządzania wiekiem/zarządzania wiedzą Wsparcie udzielane będzie poprzez udział w bezpośrednich spotkaniach z mentorami oraz zdalnie (telefonicznie, mailowo, poprzez Skype).
W ramach działania Ekspert opracuje raport z każdego wdrożenia wraz z uwagami do testowanych narzędzi po zakończeniu IPW.
Łączna ilość godzin pracy eksperta w ramach zadania: 96 h.
Termin realizacji zadania: II 2018 – XII 2018.
3. Opracowanie uwag i rekomendacji po testowaniu. W ramach tego działania ekspert:
– przeprowadzi analizę i ocenę raportów przygotowanych przez mentorów oraz opiekunów,
– poprowadzi warsztat z uczestnikami testowania oraz ekspertami, którego celem będzie zebranie opinii o programie, o efektach testowania, plusy i minusy programu, modyfikacje, itp.,
– sporządzi raport z analizy wyników testowania wraz z tłumaczeniem na język angielski podsumowania raportu,
– weźmie udział w spotkaniu z partnerem z Czech przy użyciu Skype. Celem spotkania będzie analiza przetestowanego programu oraz przygotowanie rekomendacji do końcowej wersji rozwiązania,
– przeprowadzi konsultacje wyników testowania.
Łączna ilość godzin pracy eksperta w ramach zadania: 6 h.
Termin realizacji zadania: I 2019 – III 2019.
4. Szczegółowe opracowanie ostatecznych wersji poszczególnych narzędzi wraz z instrukcją ich stosowania, w oparciu o wyniki analizy efektów testowania.
Łączna ilość godzin pracy eksperta w ramach zadania: 12 h.
Termin realizacji zadania: IV 2019 – X 2019.

Charakter zatrudnienia eksperta: umowa cywilnoprawna w wymiarze określonym powyżej, zawarta z Zamawiającym (partnerem w projekcie). Wykonywanie zadań zleconych w ramach niniejszego postępowania będzie odbywało się głównie w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, które wynikają z harmonogramu projektu, głównie w województwie małopolskim i województwach ościennych.

Przy wycenie usługi Wykonawca do ceny usługi powinien dodać ewentualne koszty przejazdu do siedziby przedsiębiorstw, z których będą pochodzić mentorzy zaangażowani w projekcie, oraz wszystkie koszty delegacji, które wynikają z realizacji zadań, w tym koszty noclegów i diet.

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN USŁUGI: 119 h.

§V. OFERTY CZĘŚCIOWE I OFERTY WSPÓLNE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wspólnych (konsorcja).

§VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony jest od dnia podpisania umowy przez obie strony do dnia 31 października 2019 r.

§VII. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Osobę, która realizować będzie w imieniu Wykonawcy zamówienie, obowiązywał będzie limit zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Wykonawcy i innych podmiotów, wynoszący 276 godzin miesięcznie, zgodnie z treścią „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie, a w przypadku jakichkolwiek zmian, zobowiązany będzie do jego aktualizacji w ramach realizacji umowy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie oznakować wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z treścią „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
3. Żadna z osób, które realizować będą zamówienie w imieniu Wykonawcy, nie może być zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego (rozumie się przez to Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym lub instytucję, do której Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym delegowała zadania związane z zarządzaniem Programem Operacyjnym) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie będzie zachodził konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z treścią „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”).
4. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający zastrzega, że istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
5. Wykonawca będzie posługiwał się językiem wolnym od stereotypów oraz wszystkie czynności związane z realizacją zamówienia wykona z poszanowaniem równości szans, tzn. nie będzie dyskryminował uczestników projektu ze względu na ich płeć, wiek, wykształcenie, obszar zamieszkania, niepełnosprawność, rasę, światopogląd, wyznanie, czy orientację seksualną.
6. Wykonawca podczas wykonywania zamówienia będzie posługiwał się językiem polskim oraz angielskim. Konieczność posługiwania się językiem angielskim wynikać będzie z faktu współpracy podczas realizacji zamówienia z partnerami zagranicznymi oraz wykorzystywania podczas pracy materiałów anglojęzycznych, niedostępnych w języku polskim.
7. Rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą prowadzone będą co miesiąc na podstawie liczby godzin usługi rzeczywiście zrealizowanej w danym miesiącu przez Wykonawcę.

§VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. Dysponowanie potencjałem organizacyjno–technicznym i znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawcy powinni złożyć oświadczenie sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

2. Dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia – Wykonawca powinien wykazać, iż dysponuje 1 osobą, która zrealizuje zamówienie w jego imieniu, tj. wykona usługę pełnienia funkcji eksperta, a osoba ta powinna spełniać łącznie następujące warunki:

a) posiadać wykształcenie wyższe psychologiczne/socjologiczne/ekonomiczne/kulturoznawcze, potwierdzone odpowiednim dokumentem, tj. skanem dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów;

b) posiadać doświadczenie w opracowaniu co najmniej 1 materiału wspierającego w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania;

c) posiadać doświadczenie w realizacji doradztwa z zakresu wsparcia pracowników/przedsiębiorstw w obszarze: rozwoju/coachingu/zarządzania wiekiem/zarządzania wiedzą lub w pokrewnym obszarze, w wymiarze minimum 24 godzin w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania;

d) posługiwać się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2 (zgodnie z kwalifikacją TELC) i zadeklarować gotowość do sprawdzenia poziomu posługiwania się przez nią językiem angielskim podczas rozmowy weryfikującej z reprezentantem (reprezentantami) Zamawiającego oraz potwierdzić to poprzez złożenie stosownego oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawcy powinni złożyć wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania wraz ze stosownym oświadczeniem, którego treść zawarta jest we wskazanym wzorze. Do wykazu powinny zostać załączone:
a) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę wymienioną w wykazie wymaganego wykształcenia (skan dyplomu ukończenia studiów wyższych);
b) dowody potwierdzające posiadanie przez osobę wymienioną w wykazie wymaganego doświadczenia w opracowaniu materiałów wspierających (skan materiału/adres internetowy, pod którym można odnaleźć materiał dostępny w sieci Internet/referencje uzyskane od podmiotu, na rzecz którego opracowano materiał wspierający)
c) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę wymienioną w wykazie wymaganego doświadczenia w realizacji doradztwa w zakresu wsparcia pracowników/przedsiębiorstw w obszarze: rozwoju/coachingu/zarządzania wiekiem/zarządzania wiedzą lub w pokrewnym obszarze (np. referencje, umowy itp.).

3. Przedłożenie pracy pisemnej, nienaruszającej praw autorskich innych osób, na temat „Zarządzanie wiekiem – elementy procesu z perspektywy pracodawcy oraz pracownika” (Ilość znaków: 5000-6000), przy założeniu, że praca powinna zostać przygotowana przez osobę, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, która zrealizuje zamówienie w imieniu Wykonawcy.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawcy powinni przedłożyć wymaganą pracę pisemną.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Wykonawca, który nie spełni jakiegokolwiek z powyższych warunków, zostanie wykluczony z postępowania.

§IX. INFORMACJE O WYKLUCZENIU
1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które są powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowanie i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca przy składaniu oferty zobowiązany jest również do złożenia oświadczenia o braku powiązań sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Niezłożenie oświadczenia o braku powiązań, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

§X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
2. Zaproponowana i ustalona w ofercie cena jednostkowa za godzinę realizacji usługi jest ceną ryczałtową, tj. nie zmieni się do zakończenia realizacji usługi.
3. Ceny zamieszczone w ofercie powinny być cenami brutto i powinny uwzględniać wszystkie elementy składające się na ich wysokość (np. koszty dojazdów i noclegów osób realizujących zamówienie, należności publicznoprawne, itp.). W przypadku ofert złożonych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej cena powinna obejmować również ewentualne koszty ZUS Zleceniodawcy.
4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

§XI. KRYTERIA OCENY OFERTY:
1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych tylko przez tych Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

L.p. Kryterium Znaczenie kryterium (w %) Liczba możliwych do uzyskania punktów
1. Cena 50 % 50 punktów
2. Doświadczenie w opracowaniu materiału wspierającego 10 % 10 punktów
3. Doświadczenie w realizacji doradztwa z zakresu wsparcia pracowników/przedsiębiorstw w obszarze: rozwoju/coachingu/zarządzania wiekiem/zarządzania wiedzą 10 % 10 punktów
4. Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2 (zgodnie z kwalifikacją TELC) 10 % 10 punktów
5. Przedłożenie pracy pisemnej nt. zarządzania wiekiem 20 % 20 punktów

1) Kryterium „Cena”

W przypadku tego kryterium oferta najtańsza otrzyma 50 punktów, natomiast oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów;

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej
——————————- x 50 = liczba punktów
Cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę jednostkową brutto zaproponowaną przez Wykonawcę za godzinę wykonywania usługi.

W ramach tego kryterium Wykonawca może maksymalnie otrzymać 50 punktów.

2) Kryterium „Doświadczenie w opracowaniu materiału wspierającego”

Punkty za Kryterium „Doświadczenie w opracowaniu materiału wspierającego” zostaną przyznane w skali punktowej do 10 punktów, na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, oraz załączonych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług przez osobę wskazaną przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania.

Zamawiający dokonując oceny ofert w oparciu o przedmiotowe kryterium będzie brał pod uwagę wyłącznie doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, uwzględnione w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania oraz potwierdzone za pomocą załączonych dokumentów.

Punkty w ramach kryterium „Doświadczenie w opracowaniu materiału wspierającego” zostaną przyznane w następujący sposób:

Punkty zostaną przyznane tylko Wykonawcom, którzy w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania wskazali osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej 1 materiał wspierający, nie krótszy niż 5 stron A4. W przypadku, w którym ilość opracowanych materiałów wspierających w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wynosiła:
– 1 materiał – Wykonawca otrzyma 5 punktów;
– 2 materiały i więcej – Wykonawca otrzyma 10 punktów.

Wykaz opracowanych materiałów podlegających ocenie w kryterium „Doświadczenie w opracowaniu materiału wspierającego” nie podlega uzupełnieniu.

W ramach kryterium „Doświadczenie w opracowaniu materiału wspierającego”, Wykonawca może maksymalnie otrzymać 10 punktów.

3) Kryterium „Doświadczenie w realizacji doradztwa z zakresu wsparcia pracowników/przedsiębiorstw w obszarze: rozwoju/coachingu/zarządzania wiekiem/zarządzania wiedzą”

Punkty za Kryterium „Doświadczenie w realizacji doradztwa z zakresu wsparcia pracowników/przedsiębiorstw w obszarze: rozwoju/coachingu/zarządzania wiekiem/zarządzania wiedzą” zostaną przyznane w skali punktowej do 10 punktów, na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, oraz załączonych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług przez osobę wskazaną przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania.

Zamawiający dokonując oceny ofert w oparciu o przedmiotowe kryterium będzie brał pod uwagę wyłącznie doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, uwzględnione w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania oraz potwierdzone za pomocą załączonych dokumentów.

Punkty w ramach kryterium „Doświadczenie w realizacji doradztwa z zakresu wsparcia pracowników/przedsiębiorstw w obszarze: rozwoju/coachingu/zarządzania wiekiem/zarządzania wiedzą” zostaną przyznane w następujący sposób:

Punkty zostaną przyznane tylko Wykonawcom, którzy w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania wskazali osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej 24 godziny dydaktyczne doradztwa z zakresu wsparcia pracowników/przedsiębiorstw w obszarze: rozwoju/coachingu/zarządzania wiekiem/zarządzania wiedzą lub w pokrewnym obszarze. W przypadku, w którym łączny wymiar wszystkich przeprowadzonych przez osobę wskazaną przez Wykonawcę do wykonania zamówienia godzin doradztwa był:
– nie mniejszy niż 24 godziny dydaktyczne, a jednocześnie mniejszy niż 30 godzin dydaktycznych – Wykonawca otrzyma 2 punkty;
– nie mniejszy niż 30 godzin dydaktycznych, a jednocześnie mniejszy niż 36 godzin dydaktycznych – Wykonawca otrzyma 4 punkty;
– nie mniejszy niż 36 godzin dydaktycznych, a jednocześnie mniejszy niż 42 godziny dydaktyczne – Wykonawca otrzyma 6 punktów;
– nie mniejszy niż 42 godziny dydaktyczne, a jednocześnie mniejszy niż 48 godzin dydaktycznych – Wykonawca otrzyma 8 punktów;
– nie mniejszy niż 48 godzin dydaktycznych – Wykonawca otrzyma 10 punktów.

Wykaz opracowanych materiałów podlegających ocenie w kryterium „Doświadczenie w realizacji doradztwa z zakresu wsparcia pracowników/przedsiębiorstw w obszarze: rozwoju/coachingu/zarządzania wiekiem/zarządzania wiedzą” nie podlega uzupełnieniu.

W ramach kryterium „Doświadczenie w realizacji doradztwa z zakresu wsparcia pracowników/przedsiębiorstw w obszarze: rozwoju/coachingu/zarządzania wiekiem/zarządzania wiedzą”, Wykonawca może maksymalnie otrzymać 10 punktów.

4) Kryterium „Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2 (zgodnie z kwalifikacją TELC)”

Punkty za Kryterium „Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2 (zgodnie z kwalifikacją TELC)” zostaną przyznane w skali punktowej do 10 punktów, na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi 3-osobowa komisja, w skład której wchodzić będzie co najmniej jedna osoba będąca lektorem języka angielskiego.
Rozmowa przeprowadzona zostanie w siedzibie Lidera projektu, Orange Hill Sp. z o.o., w Krakowie przy ul. Poznańskiej 6/4.

Podczas rozmowy zbadany zostanie stopień znajomości języka angielskiego przez osobę wskazaną przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, a szczególny nacisk położony zostanie na umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. W czasie rozmowy osoba wskazana przez Wykonawcę do wykonania zamówienia otrzyma fragment tekstu branżowego dotyczącego obszaru zarządzania wiekiem i wiedzą i po zapoznaniu się z nim będzie poproszona o przeprowadzenie konwersacji na jego temat z członkami komisji.
Punktacja będzie przyznawana za:
– poprawność gramatyczną wypowiedzi (od 0 do 2 punktów),
– jakość i bogactwo słownictwa (od 0 do 4 punktów),
– zrozumienie otrzymanego tekstu (od 0 do 4 punktów).

W ramach kryterium „Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2 (zgodnie z kwalifikacją TELC)”, Wykonawca może maksymalnie otrzymać 10 punktów.

5) Kryterium „Przedłożenie pracy pisemnej nt. zarządzania wiekiem”

Punkty za Kryterium „Przedłożenie pracy pisemnej nt. zarządzania wiekiem” zostaną przyznane w skali punktowej do 20 punktów, na podstawie pracy pisemnej przedłożonej przez osobę wskazaną przez Wykonawcę do wykonania zamówienia. Temat pracy: „Zarządzanie wiekiem – elementy procesu z perspektywy pracodawcy oraz pracownika”. Ilość znaków: 5000-6000.
Punktacja będzie przyznawana za:
a) kompleksowość zawartej w pracy problematyki oraz jej zgodność z tematem:
– praca niezgodna z zaproponowanym tematem i nie odnosząca się do najważniejszych aspektów tematu – 0 punktów,
– praca w minimalnym stopniu zgodna z zaproponowanym tematem i odnosząca się do najważniejszych aspektów tematu w minimalnym stopniu – 2 punkty,
– praca częściowo zgodna z zaproponowanym tematem i częściowo odnosząca się do najważniejszych aspektów tematu – 4 punkty,
– praca w znacznym stopniu zgodna z zaproponowanym tematem i odnosząca się do większości najważniejszych aspektów tematu – 6 punktów,
– praca w całości zgodna z zaproponowanym tematem, wyczerpująca go, odnosząca się do wszystkich najważniejszych aspektów tematu – 8 punktów;
b) wewnętrzną spójność i logikę pracy:
– praca nie jest wewnętrznie spójna i logiczna – 0 punktów,
– praca w minimalnym stopniu jest wewnętrznie spójna i logiczna – 1 punkt,
– praca częściowo jest wewnętrznie spójna i logiczna – 2 punkty,
– praca w znacznym stopniu jest wewnętrznie spójna i logiczna – 3 punkty,
– praca jest wewnętrznie spójna i logiczna – 4 punkty;
c) wartość merytoryczną wniosków autora zawartych w pracy:
– brak wniosków autora lub wnioski nie przedstawiają wartości merytorycznej w odniesieniu do tematu pracy – 0 punktów,
– wnioski autora przedstawiają wartość merytoryczną w odniesieniu do tematu pracy w stopniu minimalnym – 1 punkt,
– wnioski autora częściowo przedstawiają wartość merytoryczną w odniesieniu do tematu pracy – 2 punkty,
– wnioski autora w znacznym stopniu przedstawiają wartość merytoryczną w odniesieniu do tematu pracy – 3 punkty,
– wnioski autora przedstawiają wartość merytoryczną w odniesieniu do tematu pracy w stopniu, który wskazuje na kompleksowe opanowanie tematu przez autora – 4 punkty;
d) poprawność językową, zastosowaną stylistykę:
– praca zawiera bardzo liczne błędy językowe i stylistyczne – 0 punktów,
– praca zawiera liczne błędy językowe i stylistyczne – 1 punkt,
– praca zawiera nieliczne błędy językowe i stylistyczne – 2 punkty,
– praca zawiera nieliczne błędy językowe i stylistyczne mniejszej wagi – 3 punkty,
– praca nie zawiera błędów językowych i stylistycznych – 4 punkty.

Praca pisemna przedłożona w ramach kryterium „Przedłożenie pracy pisemnej nt. zarządzania wiekiem” nie podlega uzupełnieniu.

W ramach kryterium „Przedłożenie pracy pisemnej nt. zarządzania wiekiem”, Wykonawca może maksymalnie otrzymać 20 punktów.

3. W ramach wszystkich kryteriów oceny ofert Wykonawca może maksymalnie otrzymać 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów. Na drugim miejscu znajdzie się oferta, która otrzyma mniej punktów niż oferta najkorzystniejsza i więcej punktów niż pozostałe, prawidłowo złożone oferty. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza oraz Wykonawcy, którego oferta znajdzie się na drugim miejscu pod względem wyniku punktowego.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie oferty osiągną taki sam wynik punktowy, Zamawiający udzieli zamówienia obu Wykonawcom.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że trzy lub więcej ofert osiągnęło taki sam wynik punktowy, Zamawiający spośród tych ofert wybiera 2 oferty z najniższą ceną i tym Wykonawcom udziela zamówienia.
6. W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała wartość określoną w budżecie projektu dla tej części, Zamawiający może wycofać się ze złożenia zamówienia lub podjąć negocjacje z Wykonawcą w celu uzgodnienia jego ostatecznej wartości. Ta sama regulacja dotyczy oferty, która zajęła drugie miejsce pod względem wyniku punktowego.
7. W sytuacji, gdy cena będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia stosownych wyjaśnień i przedłożenia innych dokumentów, które potwierdzą potencjał Wykonawcy i zagwarantują jakość i terminowość przeprowadzonych prac.

§XII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania:
a) w przypadku, gdy nie spełni któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu;
b) w przypadku, gdy przedłożona przez niego oferta będzie niezgodna z niniejszym zapytaniem;
c) w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, w ofercie lub załącznikach do niej, informacji nieprawdziwych;
d) w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym.

§XIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY
1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w postanowieniach zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści zawartej umowy poprzez zawarcie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku, gdy konieczność dokonania zmian spowodowana będzie:
a) wystąpieniem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
b) zaistnieniem rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
c) wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści umowy;
d) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;
e) działaniem siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na wykonywanie zamówienia;
f) wstrzymaniem realizacji umowy przez Zamawiającego;
g) działaniami osób trzecich lub organów władzy publicznej, mających bezpośredni wpływ na realizację zamówienia;
h) koniecznością udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
2. Zakres zmian może dotyczyć:
a) harmonogramu realizacji umowy;
b) terminu i miejsca realizacji umowy;
c) ostatecznej ilości godzin do zrealizowania w ramach umowy;
d) udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego;
e) osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia przy założeniu, że nowa osoba wskazana przez Wykonawcę powinna spełniać wszystkie warunki określone w niniejszym zapytaniu.
3. Nie stanowią zmiany umowy:
a) zmiana jakichkolwiek danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego;
b) zmiana danych teleadresowych którejkolwiek ze stron;
c) zmian danych rejestrowych którejkolwiek ze stron;
d) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po którejkolwiek ze stron Umowy.

§XIV. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim.
2. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna zostać sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego zapytania.
4. Do oferty należy załączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania;
c) Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług przez osoby wskazane w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania;
d) Oświadczenie sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania;
e) Aktualny (tj. wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert) odpis z KRS lub zaświadczenie z CEIDG, przy założeniu, że dokumentu tego nie mają obowiązku załączać Wykonawcy, którzy złożą oferty jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę, nie wynika z załączonego odpisu z KRS lub zaświadczenia z CEIDG, do oferty należy dołączyć także stosowne pełnomocnictwo w oryginale.
5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do podpisania ofert nie wynika z załączonych dokumentów rejestrowych (KRS, CEIDG), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
6. Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju PIONIER, Aleja Warszawska 13/1, 10-081 Olsztyn, albo przesłać skan oferty na adres e-mail: zamowienia@eserpionier.eu, w terminie do dnia 29 listopada 2017 do godz. 12:00. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
7. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
Jakub Dzieńkowski – adres e-mail: zamowienia@eserpionier.eu, nr tel.: 666 614 050
Piotr Makarewicz – adres e-mail: zamowienia@eserpionier.eu, nr tel.: 666 614 050

§XV. PROCES OCENY OFERT ORAZ ZAWARCIE UMOWY
1. Ocena ofert przebiegać będzie dwuetapowo:
a) ocena formalna, która polegać będzie na weryfikacji spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz na weryfikacji złożenia przez Wykonawców wszystkich wymaganych dokumentów;
b) ocena merytoryczna – polegająca na dokonaniu weryfikacji złożonych przez Wykonawców ofert pod kątem kryteriów oceny oferty oraz na stworzeniu listy rankingowej.
2. Ocenie poddane zostaną tylko kompletne oferty, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, sporządzone zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, które wpłynęły do Zamawiającego w wymaganym terminie.
3. Dokonana ocena ofert będzie miała charakter ostateczny.
4. Wyniki oceny złożonych ofert zostaną opublikowane na stronie http://eserpionier.eu/, www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl i podane do wiadomości Wykonawców.
5. Z Wykonawcą, którego oferta otrzyma najwyższą punktację, zostanie nawiązany kontakt w celu podpisania umowy zlecenia.

§XVI. DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania, jego odwołania, bądź do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.
2. Termin związania ofertą przez Wykonawcę: 30 dni od terminu złożenia oferty.
3. Wykonawca składając ofertę, jednocześnie zobowiązuje się do:
a) rzetelnej i terminowej, zgodnej z treścią zapytania ofertowego i załączników do niego oraz wymogami projektowymi, realizacji przedmiotu umowy, w tym prowadzenia wskazanej przez Zamawiającego dokumentacji.;
b) sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w okresach miesięcznych protokołów potwierdzających prawidłowe wykonywanie usługi, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie usługi w ramach projektu;
c) sporządzania i przekazywania Zamawiającemu comiesięcznej ewidencji godzin i zadań wynikających z wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i własnej działalności gospodarczej.

Olsztyn, dnia 20 listopada 2017

Załączniki do Zapytania Ofertowego:
1. Formularz ofertowy,
2. Wzór Umowy,
3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym,
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
5. Oświadczenie Oferenta.

<POBIERZ ZAŁĄCZNIKI>