luty 6, 2019

Zapytanie ofertowe 1/sce/02/2019


Projekt pn. „SHOWBIZ – Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów.” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „PIONIER”, zwane dalej Zamawiającym, kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi opracowania autorskiego scenariusza rozgrywki oraz autorskich materiałów dydaktycznych do symulacyjnej gry biznesowej, które zostaną wykorzystane przez moderatorów rozgrywki w szkołach ponadgimnazjalnych w projekcie „SHOWBIZ – Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej projektem.

Opis usługi i warunki wypłaty wynagrodzenia:

Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie autorskiego scenariusza rozgrywki oraz autorskich materiałów dydaktycznych do symulacyjnej gry biznesowej, które zostaną wykorzystane przez moderatorów rozgrywki w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach projektu.

Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę o dzieło, przy założeniu, że usługa powinna zostać wykonana do dnia 27 lutego 2019 r. W umowie zawarte zostanie zobowiązanie Wykonawcy do przeniesienia na Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych, związanych ze scenariuszem oraz materiałami dydaktycznymi, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji.

Scenariusz powinien:

 • obejmować tematykę dot. prowadzenia przedsiębiorstwa produkcyjnego zgodnie z polskimi realiami prawnymi, wolnorynkowymi, z naciskiem na ekoefektywność i zrównoważony rozwój, tj. wskazywać obszary tematyczne, które powinny zostać poruszone przez moderatorów rozgrywki (skorelowane z materiałami dydaktycznymi);
 • obejmować 8 godzin dydaktycznych rozgrywki, przy założeniu, że w rozgrywce każdorazowo będą brały udział 4 pięcioosobowe zespoły
 • być oparty o zasady rozgrywki gry biznesowej on-line, które zostaną przedstawione oferentowi w terminie umożliwiającym prawidłowe przygotowanie scenariusza;
 • być skonstruowany w ten sposób, aby umożliwić osiągnięcie celu moderowanej wg niego rozgrywki, tj. rozwój wiedzy uczestników z zakresu podstaw zarządzania i organizacji przedsiębiorstwa, kompetencji kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, oceny ryzyka, planowania pracy własnej i zespołu, skutecznego komunikowania, konsekwencji dążenia do celu, opanowania w sytuacji pracy pod presją czasu;
 • ustalać parametry i elementy rozgrywki, tj.:

– czas trwania sesji (rund rozgrywki),
– czas trwania jednej rundy,
– dobór kart poczty – wydarzeń mających miejsce podczas każdej rundy rozgrywki,
– dobór wirtualnych pracowników,
– dobór opcji kredytowych,
– dobór kontraktów,
– ilość wirtualnej gotówki przeznaczonej dla każdej grupy uczestników,
– koszt utylizacji odpadów,
– koszt utylizacji odpadów ECO,
– minimalną ilość punktów potrzebnych do zwycięstwa.

Materiały dydaktyczne powinny:

 • odpowiadać tematyce związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa zgodnie z polskimi realiami prawnymi oraz pozostałej tematyce i celom rozgrywki;
 • być dopasowane tematycznie do scenariusza rozgrywki – tj. rozwijać tematy, które ujęte będą w scenariuszu rozgrywki i planowane będą do poruszenia podczas samej rozgrywki;
 • być sporządzone w języku przystępnym do zrozumienia przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
 • obejmować elementy tekstowo-graficzne;
 • obejmować min. 20 stron A4.

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu scenariusza oraz materiałów w wersji papierowej i elektronicznej.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy wypłacone będzie po wykonaniu usługi, na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od otrzymania tego rachunku przez Zamawiającego, przy założeniu, że w razie opóźnienia w przekazaniu środków przez Instytucję Pośredniczącą (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) na konto Zamawiającego, strony ustalą inny termin płatności wynagrodzenia.

Dodatkowe wymagania:

Wykonawca powinien wykazać:

 • posiadanie wyższego wykształcenia;
 • posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu działalności dydaktycznej, szkoleniowej/doradczej w obszarze zakładania/zarządzania działalnością gospodarczą;
 • posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu działalności edukacyjnej z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania, a w szczególności gier symulacyjnych;
 • posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług szkoleniowych/doradczych na rzecz niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego. Jako niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego należy rozumieć uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W związku z powyższym osoby składające ofertę powinny wraz z ofertą przedłożyć oświadczenie, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Kryteria oceny:

Spośród ofert, które wpłyną do Zamawiającego od podmiotów, spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała wartość określoną w budżecie projektu dla tej części, Zamawiający może wycofać się ze złożenia zamówienia lub podjąć negocjacje z Wykonawcą w celu uzgodnienia jego ostatecznej wartości.

W sytuacji, gdy cena będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia stosownych wyjaśnień i przedłożenia innych dokumentów, które potwierdzą potencjał Wykonawcy i zagwarantują jakość i terminowość przeprowadzonych prac.

Wyjaśnienie:

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ma na celu wyłonienie podmiotu świadczącego usługę opracowania autorskiego scenariusza rozgrywki oraz autorskich materiałów dydaktycznych do symulacyjnej gry biznesowej.

Termin i forma przedstawienia oferty:

Ofertę stanowiącą odpowiedź na niniejsze zapytanie prosimy dostarczyć osobiście (godziny otwarcia biura: 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku), pocztą lub kurierem na adres: Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju PIONIER, Aleja Warszawska 13/1, 10-081 Olsztyn w terminie do dnia 22 lutego 2019 do godz. 12:00. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Cena powinna zawierać kwotę brutto proponowaną przez oferenta za wykonanie usługi.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu: 668 056 861, bądź na adres mailowy: zamowienia@eserpionier.eu

Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2